Vaardigheden in psychodiagnostiek

Achtergrond bij ViP 2

In ViP 2 Observatie leren studenten op systematische wijze gedrag te observeren. Observatie wordt daarbij beschouwd als een vorm van dataverzameling. Van belang hierbij is de betrouwbaarheid van de verzamelde data. De betrouwbaarheid van observatie wordt bedreigd door observer bias, oftewel de systematische fouten die tijdens de observatie worden gemaakt. Een mooi voorbeeld is cameraman-bias: als de data worden verzameld via videobeelden, wordt alleen datgene geobserveerd wat zich in het blikveld van de camera bevindt.

 

Na het doorlopen van deze ViP heeft de student kennis van en inzicht in:

  • de verschillende vormen van observer bias;
  • het begrip interbeoordelaarsbetrouwbaarheid;
  • de observatie van het gedrag van mensen in verschillende contexten waarbinnen psychologen werkzaam zijn;

 

Na het doorlopen van deze ViP is de student in staat:

  • met behulp van een observatieschema relevant menselijk gedrag uit twee toepassingsvelden – klinische en gezondheidspsychologie, en arbeids- en organisatiepsychologie – te observeren en daarover te rapporteren;
  • een verslag te schrijven, waarin de relevante kenmerken van het geobserveerde menselijke gedrag worden weergegeven en waarin aangegeven wordt hoe de observatie is uitgevoerd (bijvoorbeeld hoe het observatieschema gebruikt is);
  • de statistische indicator Cohens kappa als maat voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te interpreteren.